บันทึกปรับปรุงการสมัครปริญญาตรี
เลือกโครงการ

โครงการ :

    *        

ปีการศึกษา :

           

ภาคการศึกษา :

           

ประเภทการศึกษา :

           
ข้อมูลส่วนตัว

คำนำหน้าชื่อ :

    *  

ชื่อ :

      *

นามสกุล :      *

คำนำหน้าชื่อ(อังกฤษ) :

    *  

ชื่อ(อังกฤษ) :

    *

นามสกุล(อังกฤษ) :      *

เพศ :

   
 

วัน เดือน ปี เกิด (พ.ศ.) :

    *  (วว/ดด/ปปปป)  

เลขที่บัตรประชาชน :

    *  

วันที่ออกบัตร :

    *  (วว/ดด/ปปปป)  

วันหมดอายุ :

    *  (วว/ดด/ปปปป)  

ข้อมูลหลักฐานพร้อมใบสมัคร :

   

ข้อมูลที่อยู่

ประเทศ :

    *        

ที่อยู่ :

    *        

จังหวัด :

    *        

อำเภอ :

    *        

ตำบล :

    *        

รหัสไปรษณีย์ :

    *        

หมายเลขโทรศัพท์ :

    *        

หมายเลขโทรศัพท์มือถือ :

           

หมายเลขโทรสาร :

           

อีเมล์ :

    *        

อันดับ

รหัส - ชื่อสาขาวิชา

ชื่อคณะ

1

*

2

3

4ข้อมูลการศึกษา

วุติการศึกษา :

    *

สาขา / แผนก / โปรแกรม :

    *

คะแนนเฉลี่ย :

    *"เช่น 3.57"

โรงเรียน :